Het belang van een goede beloning voor de docentfunctie in het MBO.

De functiemixboeken van het Platform Medezeggenschap MBO hebben inzichtelijk gemaakt dat er al jarenlang structureel te weinig geld is uitgeven aan de beloning van docenten in het mbo. Zeker nu het steeds moeilijker wordt om voldoende goed geschoolde en bevoegde docenten en instructeurs voor de klas te krijgen is het noodzakelijk om hierin verandering te brengen. In verreweg de meeste mbo-instellingen is de LC-functie nog steeds niet de spilfunctie en wordt de LD-functie nauwelijks en de LE-functie al helemaal niet vergeven. Om deze downgrading om te buigen naar upgrading is extra geld beschikbaar en daarover moeten in het kader van de werkagenda (onderdeel 3.3) afspraken gemaakt worden. Om tot duidelijke afspraken hierover te komen hebben de bonden samen met het Platform Medezeggenschap MBO een brief opgesteld die wij onlangs naar onze aangeslotenen hebben gestuurd.

In aanvulling op deze brief zouden wij u willen aanraden om te streven naar concrete afspraken over:

• Het percentage LC docenten in de instelling: uitgangspunt moet zijn ten minste 60% LC. Ook de percentages LD en LE zouden moeten worden vastgelegd overeenkomstig de streefcijfers (12% LD en 2% LE) uit het Convenant 2008.

• Zodanige omschrijving van de docentfuncties dat carrière voor de klas (uitsluitend onderwijs geven) mogelijk is.

• Alleen docenten die een significant deel (bijvoorbeeld minimaal 50%) van alle werkzaamheden uit het compartiment van 1200 klokuren als lesgevende taak blijvend uitvoeren tellen mee voor de percentages LC, LD en LE.

Vacatures LC, LD en LE door vertrek worden automatisch weer ingevuld in LC, LD en LE.

• De instelling voldoet uiterlijk per 1 januari 2027 aan de afgesproken percentages.

• Het geld om dit te verwezenlijken wordt een geoormerkt deel van de lumpsum. Jaarlijks wordt door  de accountant gecontroleerd of besteding overeenkomstig de afspraken is geschied.

Lees ook de brief “Carrièreperspectief MBO”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *