Grote concerns krijgen inspraak in onderwijskoers mbo.

Als eerste school in Nederland geeft het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch grote bedrijven inspraak in zijn koers. Zo mogen bijvoorbeeld Heineken en Organon mede bepalen hoe opleidingen eruit zien.

De samenwerking is nodig bij het opleiden van mbo-studenten op de locaties in Den Bosch, Oss, Veghel en Cuijk, ook om ze te behouden voor werkgevers in dit deel van Brabant. Met name vanuit de locatie Veghel is er veel uitstroom richting Eindhoven, waar de economie op meer dan volle toeren draait. ,,We gunnen iedereen onze studenten, maar wij willen ze opleiden voor déze regio”, zegt bestuursvoorzitter Van Kessel.

Bron: Brabants Dagblad, 20 november 2023.

meer lezen>>

Ontslag Paula van Maanen inbreuk op vrijheid van meningsuiting.

Paula van Maanen is door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in het gelijk gesteld. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst van Paula was een ongeoorloofde inbreuk op haar vrijheid van meningsuiting. Zij publiceerde in 2019 een kritisch boek onder de titel ‘Wanneer krijgen we weer les’ , over de invoering van gepersonaliseerd onderwijs op haar school. Na het verschijnen van het boek werd Paula eerst geschorst en vervolgens ontslagen.

In eerste instantie ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op basis van een ‘verstoorde arbeidsverhouding’. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vervolgens die beslissing bekrachtigd, maar Paula daarbij wel een billijke vergoeding toegekend. De Hoge Raad heeft die beslissing van het gerechtshof echter vernietigd. Een van de argumenten daarbij was dat  dat de ontbinding van de overeenkomst een inbreuk was op de vrijheid van meningsuiting.

De zaak werd vervolgens verwezen naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Volgens het hof was de ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ongeoorloofde inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van Paula.

“Het boek is weliswaar een kritische, maar geen beledigende beschouwing”, aldus het hof, “en er is niet gebleken van aperte onwaarheden”.

Verder oordeelde het hof dat er met het boek bovendien een algemeen belang gediend was. “Het bestuur van de school had meer moeite kunnen en moeten doen om te proberen de eventuele commotie over het boek onder collega’s weg te nemen, bijvoorbeeld door er gesprekken over te voeren in de organisatie”, eindigde het oordeel van het gerechtshof.

Bron: De Rechtspraak, ‘s-Hertogenbosch, 09-11-23.

MBO nauwelijks zichtbaar in verkiezingsprogramma’s.

Onderwijs is geen sexy thema in verkiezingsprogramma’s. In de meeste en vaak omvangrijke verkiezingsprogramma’s staat het onderwijs niet zo hoog op de lijst. Veelal is onderwijs pas terug te vinden in hoofdstuk zeven of acht. Bestaanszekerheid, klimaat en immigratiebeleid genieten de voorkeur. Daarnaast zijn de ideeën over onderwijs ondermaats, zeg maar slecht of het lijkt alsof de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s er geen kaas van hebben gegeten. Zo wordt het middelbaar beroepsonderwijs gemakshalve afgeschilderd als beroepsonderwijs, beschouwt men het als een verlengde van het voortgezet onderwijs of is het een praktische variant op het hbo, zoals de BBB het ziet.  Alleen D’66 en SP lijken zich nog zorgen te maken over de kwaliteit van het onderwijs.

Slechts acht politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s door laten rekenen door het Centraal Planbureau in ‘Keuzes in Kaart 2025-2028’. Kennis, innovatie en Engelstalige bacheloropleidingen moeten het ontgelden, zo blijkt uit de doorrekening van de partijprogramma’s door het CPB.

De VVD wil jaarlijks 1,3 miljard euro op onderwijs bezuinigen door het aantal internationale studenten te beperken en het bezuinigen op het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap. Daarnaast wil de VVD het Nederlands als verplichte voertaal bij bacheloropleidingen instellen met een uitzondering voor de  Technische universiteiten.

Onderwijspartij D66  wil 3,7 miljard euro per jaar investeren in het onderwijs door de basisbeurs voor uitwonende studenten te verhogen, het invoeren van een persoonlijk leerbudget en hogere salarissen in diverse onderwijssectoren.

VVD, GroenLinks-PvdA, het CDA, de ChristenUnie en JA21 willen het resterende onderwijsbudget van het Nationaal Groeifonds ergens voor gebruiken. De SGP laat minder dan de helft van het budget over. Volt en D66 laten het NGF ongemoeid.

GroenLinks-PvdA wilde lumpsum van het hoger onderwijs met 200 miljoen euro verhogen en het resterende budget voor het Nationaal Groeifonds (1,7 miljard euro) net als het CDA  elders inzetten.

VVD, CDA en  SGP mikken willen een lagere studiemigratie, mede door het verplichten van Nederlands als voertaal bij (de meeste) bacheloropleidingen. Fiscale regelingen voor expats, zoals de 30%-regeling, worden door de meeste partijen versoberd of afgeschaft.

Het CDA wil per jaar een miljard euro bezuinigen op onderwijs. Een half miljard daarvan moet uit de afschaffing van het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap komen Aan het behoud van mbo- en hbo-instellingen in krimpregio’s willen de christendemocraten juist bijdragen met tweehonderdduizend euro per jaar. Daarnaast wil het CDA de bekostiging van instellingen aanpassen: die moet minder afhankelijk zijn van de studentenaantallen. Dat kost tweehonderdduizend euro per jaar.

Ook andere partijen, zoals de ChristenUnie, willen de instroom van internationale studenten beperken om op die manier geld te besparen op de begroting van OCW. De SGP wil daarnaast de basisbeurs afbouwen voor kinderen met ouders die meer dan 100.000 euro per jaar verdienen.

Pieter Omtzigt is niet gecharmeerd van de modellen die het CPB gebruikt. Zijn partij laat het verkiezingsprogramma dan ook niet doorrekenen. Ook  SP,  BBB, PVV, Partij voor de Dieren, Denk en FvD hebben hun verkiezingsprogramma, soms uit principe, niet door laten rekenen.

Bron: ‘Keuzes in Kaart 2025-2028’, CPB, 08-11-2023

Scholingsaanbod 2024

Op donderdag 8 februari 2024 organiseert het Platform Medezeggenschap MBO een scholingsdag in het Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. De cursussen van die dag:

  • Minder ervaren en beginnende OR-leden                                            
  • OR en ARBO
  • Breng je vaardigheden als ambtelijk secretaris naar een hoger niveau
  • Van standpunten naar (gezamenlijk) belang op basis van het Match Principe

Ook op donderdag 7 maart 2024 organiseert het Platform Medezeggenschap MBO een scholingsdag in het Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. Die dag komen aan bod:

  • Workshop ‘Bevoegdheden OR anders dan in de WOR geregeld’
  • Verdiepingscursus financiën
  • Cursus ‘Hoofdlijnen van de begroting’

Het programma van beide dagen ziet er als volgt uit: Inschrijven vanaf 9:30 uur; de verschillende scholingen starten om 10:00 uur. Om 13:00 uur is er gezamenlijke lunch waarbij u tot 14:00 uur ook de gelegenheid heeft om met andere ondernemingsraadsleden van gedachten te wisselen. Om 16:00 uur sluiten wij het programma af met een gezamenlijke borrel.

De kosten voor een scholingsdag inclusief lunch en afsluitende borrel bedragen € 205,- per deelnemer.

Tevens bieden wij u ook dit jaar de mogelijkheid om de driedaagse basiscursus financiën,  ‘Medezeggenschap en cijfers’ te volgen. Deze begint op donderdag 8 februari. De tweede cursusdag is donderdag 20 juni en de laatste op donderdag 19 september. Deze driedaagse financiële cursus kost € 615,- per deelnemer, uiteraard ook inclusief lunch en afsluitende borrel.

Voor alle cursussen en workshops bedraagt de groepsgrootte maximaal 16 deelnemers waardoor er voldoende ruimte en aandacht is voor uw inbreng en vragen. Bij minder dan 6 inschrijvingen kunnen wij de cursus helaas niet door laten gaan.

OR-leden van de aangesloten ondernemingsraden kunnen zich hier inschrijven. Inschrijven kan tot 15 december a.s.

CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 januari 2024 zijn organisaties -ook onderwijsinstellingen- met minimaal 100 werknemers verplicht om de CO2-uitstoot van reizen van personeel te registreren. Dit is afgesproken in het klimaatakkoord dat de overheid met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties heeft afgesproken om de uitstoot van de CO2 te verminderen. Omdat het gaat om de werkzame personen in de onderwijsinstelling is dit ook een punt van aandacht voor de ondernemingsraad. Bovendien is er sprake van een rapportageverplichting.

De rapportageverplichting houdt in dat de organisatie ieder jaar dient te rapporteren over het aantal gereisde kilometers door van hun werknemers, die in loondienst zijn. De geregistreerde gereisde kilometers moeten gesplitst worden naar soort vervoermiddel en type brandstof. Daarnaast moet ook opgeven worden om welke soort mobiliteit dit gaat. Deze gegevens moeten worden gerapporteerd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De onderstaande arbeidsrelaties – mits er geen loon wordt uitbetaald- tellen niet mee in de voorwaarden de rapportageverplichting:
uitzendkrachten ,
stagiaires ,
vrijwilligers ,
extern of ingehuurd personeel .

Het mbo in 2040 universitair

Het middelbaar beroepsonderwijs zal in 2040 tot het tertiair onderwijs behoren. Dit stellen onderzoekers in de toekomstvoorspelling “Vandaag is het 2040”.

Voor de studenten start dat dan op de leeftijd van 17-18 jaar en wordt aangeboden door brede onderwijsinstellingen die – naar analogie met de scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs – onderwijs op mbo-niveau 3-4, en hbo- en wo-bachelors en -masters kunnen aanbieden, onder één dak. Dit is een min of meer universitair systeem in navolging van een aantal andere landen, zoals Australië.

Daarnaast komen er lokale en regionale onderwijscentra, verbonden aan het voortgezet onderwijs. Deze centra bieden, in samenwerking met het plaatselijke bedrijfsleven, beroepsgerichte opleidingen op mbo-niveau 2 aan. Daarmee kunnen studenten na diplomering aan het werk of doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 3 of 4.

Lees meer of download: Vandaag is het 2040.

Kritisch rapport Rekenkamer ‘Gelijke kansen in het mbo’

‘De minister noch de mbo-instellingen hebben inzicht of de kwetsbaarste jongeren met dit beleid zijn geholpen’. Dit  staat in de op 12 september 2023 uitgebrachte publicatie Gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs . Het is onduidelijk of het kabinet de kansenongelijkheid in het mbo tegengaat met de  4 miljard euro’s die hieraan worden uitgegeven, zegt de Algemene Rekenkamer in dit rapport.

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat het afhangt van de instelling, en in de praktijk ook van individuele docenten, mentoren en stagebegeleiders, of studenten die extra ondersteuning nodig hebben dat ook krijgen. Dat signaleren studenten zelf, maar ook onderwijsteams en leerbedrijven. Deze verschillen kunnen ervoor zorgen dat een ongunstige uitgangspositie van studenten in het mbo, vanwege bijvoorbeeld de thuissituatie, kan blijven bestaan. De Rekenkamer heeft met  310 studenten gesproken en daar is toen regelmatig aangegeven dat signalen van stagediscriminatie of gebrekkige begeleiding door werkgevers bij leerbedrijven niet of nauwelijks tot maatregelen leiden door onderwijsteams. Studenten ervaren ook drempels om deze signalen af te geven.

Lees ook: Gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs

Tweedaagse “Veiligheid en Vertrouwen”

Het programma van de Tweedaagse met als thema “Veiligheid en Vertrouwen” biedt ook dit jaar weer ruimte voor workshops en interactieve thematische bijeenkomsten.

Donderdagochtend beginnen we interactief met : “het spel op de wagen”. Daarna kunt u terecht in een van de 16 verschillende workshops gevolgd door een lezing van Katrien Hugenholtz die ons meeneemt in de relatie veiligheid en vertrouwen en de vertrouwenspersoon. De dag wordt afgesloten door Wouter van der Toorn, de nieuwe voorzitter van het Platform, die ons meeneemt tijdens een bijzonder moment.

Het avondprogramma zal zoals altijd opgeluisterd worden door een spraakmakend optreden van een diepzinnige cabaretier.

Op vrijdag starten we met de interactieve themabijeenkomsten. Hierbij gaan de deelnemers met elkaar in gesprek en wisselen ze ervaringen uit over thema’s die voor het werk van OR-leden relevant zijn. De tweedaagse wordt afgesloten door drie gasten die met ons in gesprek gaan over veiligheid en vertrouwen in de governance van het MBO.

Val kabinet slecht voor het onderwijs

De Algemene Onderwijsbond stelt bij monde van haar voorzitter Tamar van Gelder, dat het demissionaire kabinet de grote problemen in het onderwijs niet mag laten liggen tot na de verkiezingen. In haar ogen is de crisis in het onderwijs net zo urgent als de stikstofcrisis, omdat de werkdruk te zwaar en de klassen te groot zijn vanwege het lerarentekort. Volgens de AOb moet de crisis in het onderwijs meer urgentie krijgen in Den Haag want het gaat om de toekomst van Nederland. 

meer lezen>> klik hier

Tien procent erbij in het MBO

Mbo-medewerkers krijgen gemiddeld 10 procent loonsverhoging. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-mbo. Een deel is nominaal afgesproken en een deel procentueel. Op 1 juli 2023 krijgt al het mbo-personeel 100 euro bruto extra loon.

Daar bovenop komt een structurele salarisverhoging van 4,57 procent. Per 1 januari 2024 volgt een loonsverhoging van 3 procent.

Ook zijn er afspraken gemaakt staan over het keuzebudget en scholing. “Ik ben tevreden over de salaris-afspraken binnen de looptijd van 12 maanden”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel.

Bron: Onderwijsblad/Karen Hagen/03072023

Meer lezen>>