Carrièreperspectief MBO

Al een aantal jaren ijveren de bonden en het Platform Medezeggenschap MBO voor dezelfde norm aan LC- en LD-functies voor scholen buiten de Randstad-regio als binnen de Randstad. Op veel scholen zien we helaas al jaren dat de percentages eerder dalen dan stijgen.

In de cao MBO 2021 is de procesafspraak opgenomen om als werkgevers en werknemers samen op te trekken om het benodigde budget te verkrijgen voor een landelijk minimumpercentage aan docentfuncties in schaal LC en hoger van 60%, te realiseren in 2025. Deze lobby om het budget binnen de gebruikelijke (lumpsum) systematiek te verkrijgen is helaas niet gelukt.

Via de Werkagenda mbo is er nu, met ingang van het kalenderjaar 2024, een budget voor carrièreperspectief  voor het onderwijsgevend personeel in de kwaliteitsmiddelen opgenomen. Deze route met een geoormerkt budget en de technische wijze van financiering via de kwaliteitsmiddelen, is zonder inbreng van bonden of het Platform bepaald. De regeling salarismix zoals die dit jaar nog geldt voor de Randstad-regio’s, vervalt aan het eind van 2023.

In de Werkagenda mbo is opgenomen dat de concrete afspraken over de besteding van de middelen op het niveau van de instelling, door middel van een afspraak met de OR worden vastgesteld. Ook wordt nadrukkelijk de mogelijkheid opengehouden dat sociale partners via een landelijke afspraak  dwingende percentages voor alle instellingen afspreken. In de gezamenlijke inzet van de bonden is dit uiteraard opgenomen. Op dit moment lopen de cao-onderhandelingen nog, en het is gezien de ingewikkelde gesprekken over meerdere onderwerpen, niet ondenkbaar dat het nog een tijdje duurt voordat er een cao-akkoord gesloten wordt. Bovendien is het maar zeer de vraag of de werkgevers instemmen met landelijk voorgeschreven percentages.

Ondertussen zijn jullie op de instellingen bezig met het gesprek over het formatieplan en het kwaliteitsplan in het kader van de kwaliteitsgelden, dat op 1 oktober ingediend moet worden en waarop de OR  instemmingsrecht heeft. We willen jullie dan ook nadrukkelijk oproepen je bewust te zijn van de afspraken in de Werkagenda over carrièreperspectief en de (extra) middelen die instellingen ontvangen voor dit doel:

Op de scholen in de Randstad-regio is een hoger bedrag gereserveerd voor carrièreperspectief dan voorheen, dus daar kunnen de bestaande doelen gehandhaafd blijven of verbeterd worden. Bijvoorbeeld door hogere percentages LD af te spreken.

De scholen buiten de Randstad ontvangen extra financiering waardoor ze, daar waar al een percentage van 60% of hoger gerealiseerd is zeker zo hoog kunnen blijven.

Voor alle instellingen waar de percentages (veel) lager liggen kunnen de ambities flink omhoog en is een percentage van 60% LC en hoger zeker haalbaar.

Een deel van de middelen (25%) zou in de geest van het Convenant Leerkracht uit 2008 ingezet kunnen worden voor het benoemen van meer onderwijsgevend personeel (instructeurs en docenten) in het kader van de verlichting van de werkdruk of aan carrièreperspectief van ondersteuners zoals gesuggereerd in de Werkagenda. De resterende 75% is, zoals reeds duidelijk per instelling beschreven in de publicaties van het Platform over de functiemix, voldoende voor het bereiken van de streefpercentages LC en hoger.

Deze middelen zijn al in 2024 beschikbaar, dus er is geen reden om de percentages niet snel te laten stijgen en uiterlijk in 2025 de streefpercentages te bereiken.

We willen jullie dan ook oproepen om bij de besprekingen over het kwaliteitsplan actief te sturen op stevige afspraken op dit punt. Er is geen reden waarom instellingen deze stap nu niet zouden kunnen vastleggen in zowel het kwaliteitsplan als het meerjarig formatiebeleid.  Op beide heeft de OR  instemmingsrecht.

Mocht deze brief of de ontwikkelingen op school vragen oproepen, meld je dan bij de regionale onderhandelaars van de bonden of bij het Platform Medezeggenschap MBO voor inhoudelijke toelichting. Ondernemingsraden hebben het recht zich door externe partijen te laten bijstaan bij het uitoefenen van hun taken, maak daar als dat nodig is gebruik van.

Met collegiale groet,

De AOb, CNVO, FNV O&O, Fvov en het Platform Medezeggenschap MBO

Datum          14 juni 2023