Het belang van een goede beloning voor de docentfunctie in het MBO.

De functiemixboeken van het Platform Medezeggenschap MBO hebben inzichtelijk gemaakt dat er al jarenlang structureel te weinig geld is uitgeven aan de beloning van docenten in het mbo. Zeker nu het steeds moeilijker wordt om voldoende goed geschoolde en bevoegde docenten en instructeurs voor de klas te krijgen is het noodzakelijk om hierin verandering te brengen. In verreweg de meeste mbo-instellingen is de LC-functie nog steeds niet de spilfunctie en wordt de LD-functie nauwelijks en de LE-functie al helemaal niet vergeven. Om deze downgrading om te buigen naar upgrading is extra geld beschikbaar en daarover moeten in het kader van de werkagenda (onderdeel 3.3) afspraken gemaakt worden. Om tot duidelijke afspraken hierover te komen hebben de bonden samen met het Platform Medezeggenschap MBO een brief opgesteld die wij onlangs naar onze aangeslotenen hebben gestuurd.

In aanvulling op deze brief zouden wij u willen aanraden om te streven naar concrete afspraken over:

• Het percentage LC docenten in de instelling: uitgangspunt moet zijn ten minste 60% LC. Ook de percentages LD en LE zouden moeten worden vastgelegd overeenkomstig de streefcijfers (12% LD en 2% LE) uit het Convenant 2008.

• Zodanige omschrijving van de docentfuncties dat carrière voor de klas (uitsluitend onderwijs geven) mogelijk is.

• Alleen docenten die een significant deel (bijvoorbeeld minimaal 50%) van alle werkzaamheden uit het compartiment van 1200 klokuren als lesgevende taak blijvend uitvoeren tellen mee voor de percentages LC, LD en LE.

Vacatures LC, LD en LE door vertrek worden automatisch weer ingevuld in LC, LD en LE.

• De instelling voldoet uiterlijk per 1 januari 2027 aan de afgesproken percentages.

• Het geld om dit te verwezenlijken wordt een geoormerkt deel van de lumpsum. Jaarlijks wordt door  de accountant gecontroleerd of besteding overeenkomstig de afspraken is geschied.

Lees ook de brief “Carrièreperspectief MBO”

Tijdsdruk werkagenda mbo vereist alerte ondernemingsraad.

De drukbezochte themadag van Platform Medezeggenschap MBO op donderdag 20 april was een duidelijk signaal van ondernemingsraden dat zij hun kennis over de Werkagenda MBO 2024-2027 bij wilden spijkeren en zich wilden oriënteren op hun alertheid. De tijdsdruk van de invoering en de hoeveelheid geld voor de komende vier jaar (4,4 miljard) zal het nodige vergen van de ondernemingsraden

Lees meer>>

Half miljoen euro voor LLO

Gratis doorleren op mbo scholen stimuleert leven lang ontwikkelen. Werkzoekenden in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe kunnen gratis een mbo opleiding volgen. Het samenwerkingsverband Het Noorden Leert Door heeft een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor het stimuleren van deelname aan de mbo-opleidingen in de regio. Het Noorden Leert Door is een samenwerking van VNO-NCW, MKB Noord, acht mbo-instellingen en arbeidsmarktregio’s in de aangesloten provincies.

Het aanbod bestaat uit 128 opleidingen van maximaal één studiejaar. In de toekomst wil het samenwerkingsverband dit aanbod verruimen naar 160 opleidingen, voornamelijk in de zorg, bouw en zakelijke dienstverlening. Enkele tientallen mensen hebben zich al aangemeld. Het programma heeft voor ongeveer 500 deelnemers de ruimte. Met het gratis opleidingsaanbod wil Het Noorden Leert Door de aansluiting op kansrijke beroepen in de regio vergroten.

Bron: Sociaal Economische Raad, 02-02-2023

Druk bezochte cursusdag

Onze cursusdag van 2 februari werd druk bezocht. De 46 deelnemers verspreid over 15 mbo-scholen, konden kiezen uit vier cursussen; Financiën, Arbo, Beginnende OR-leden en Bevoegdheden niet in de WOR vermeld.

Bevoegdheden niet in de WOR vermeld.

AOb boos op schoolbesturen

Leraren in het Amsterdamse primair onderwijs krijgen – als het aan de bestuurders in de hoofdstad ligt – een coördinerende rol. Onbevoegden zoals ‘kunstenaars, accountants en musici’ zullen vaker voor de klas gaan. Dat staat vandaag op de voorpagina van Het Parool.

Amsterdamse schoolbesturen laten vandaag in Het Parool weten dat de tijdelijke maatregelen om het lerarentekort in de hoofdstad op te vangen structureel worden. “Het klassieke onderwijsbeeld waarin we een leerkracht voor één klas zetten, gaat verdwijnen.”

De AOb reageerde furieus: ‘Met dit dwaze plan jaag je de laatste bevoegde leraren van de scholen’. Meer lezen!

Bron: AOb, nieuwsbrief van 30 januari

Gijzelhacks bedreigen ook mbo-scholen

Vlak voor de kerstvakantie werd het Nova-College getroffen door een hack met ransomsoftware. Dit is gijzelsoftware waarmee hackers het systeem platleggen en allerlei belangrijke data onbereikbaar maken. Vorig jaar werd ROC Mondriaan op deze getroffen door deze cybercriminaliteit. Cybercriminelen proberen veelal toegang te krijgen tot grote organisaties, waaronder grote onderwijsinstellingen, omdat daar de kans om binnen te kunnen dringen veel groter is, en bestaat ook de kans op een grote som losgeld.

Hoe te handelen in een geval van een aanaanval met ransomware?

Gebruik antivirussoftware. Deze kan ransomware namelijk detecteren en blokkeren. Open ook geen e-mails, links in e-mails en bijlage(n) die u eigenlijk niet verwacht, ook al is de afzender bekend. Maak regelmatig back-ups, ofwel een kopie van de bestanden op de gebruikte devices.

Het advies is om geen losgeld te betalen. Er is geen garantie dat de betaling leidt tot de teruggave van gegevens. Ook is het niet zeker dat als de gegevens worden teruggegeven deze in onveranderde staat zijn.

Arbeidsmarkt gunstig voor mbo’ers.

Vooral mbo’ers die voor de techniek kiezen, plukken daar de vruchten van. Zij verdienen anderhalf jaar na hun opleiding, een hoger bruto-uurloon dan menig hbo’er. Ook verpleegkundigen, vrachtwagenchauffeurs en werknemers in de schaapvaart verdienen meer dan hbo-opgeleiden.

Kiest een mbo’er voor procestechniek, dan verdient hij of zij al snel een gemiddeld bruto-uurloon van 20,90 euro per uur. Dat terwijl het gemiddelde brutoloon van een hbo’er op zo’n 16 euro per uur ligt, blijkt uit cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Bovendien concluderen afgestudeerde mbo’ers dat ze vaker tevreden zijn met hun baan, dan hbo’ers.

Bron: ANP, 12-01-2023

Lees ook; De waardering voor het mbo is nog nooit zo groot geweest (KPMG interview met bestuursvoorzitter Florus Roelofsen van het Nova College?

Accountantsverklaring naar de OR


Per 1 januari 2023 is in de Wet op de ondernemingsraden een nieuwe verplichting voor accountants opgenomen. Deze nieuwe verplichting voor accountants volgt uit een wijziging van artikel 31a van de WOR, waarin staat welke financiële gegevens de OR moet krijgen.


Zodra de accountant een negatieve verklaring opneemt in zijn controleverklaring over de continuïteit (de zogeheten continuïteitsparagraaf) van de onderneming, dan moet hij zijn controleverklaring ook naar de ondernemingsraad sturen (artikel 31a, lid 8 WOR).

Bron: Rendement 04-01-2023

Termijn NPO-gelden verlengd tot 2024

Tijdens onze jaarvergadering – 24 maart j.l.- bleek dat bij een meerderheid van de instellingen geen onderzoek was gedaan naar de leerachterstanden, de helft van de OR’en de inzet niet goed kon monitoren en dat de werkdruk ondanks de extra gelden was toegenomen. Deze resultaten hebben wij gedeeld met de minster. De minister heeft, mede op ons aandringen, de termijn om de NPO-gelden in te zetten in het mbo verlengd tot 2024.

Rob Nederkoorn heeft e.e.a. uitvoerig beschreven in het onderstaande artikel in het UNIENFTO-tijdschrift van december 2022.

Transparantie en flexibiliteit nodig voor kansrijk opleiden in het mbo

Maak mbo-opleidingen aantrekkelijker door betere voorlichting, maak switchen makkelijker en stimuleer praktisch opgeleiden om ook na hun opleiding verder te leren. Dat zijn enkele aanbevelingen uit het Advies Kansrijk Opleiden van de taskforce doelmatigheid van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), onder leiding van oud-minister Lodewijk Asscher.

Switchen in het mbo© Shutterstock

Volgens het advies kiezen te weinig studenten voor opleidingen in kraptesectoren, zoals de techniek en de zorg. Dit zou mede komen door oude beroepsbeelden over deze sectoren. Maar ook doordat niet alle aanstaande studenten de juiste informatie direct tot hun beschikking hebben, bijvoorbeeld over het startsalaris en andere arbeidsvoorwaarden.

Samenwerking en voorlichting

De taskforce wil als eerste met betere voorlichting meer geïnteresseerden overhalen om te kiezen voor een mbo-opleiding in deze krappe sectoren. Daarnaast is het van belang dat alle partijen in de mbo infrastructuur, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties, het onderwijsaanbod en beleid meer nadrukkelijk gaan richten op een leven lang ontwikkelen.

Bron: SER, 8-12-2022