Ontslag Paula van Maanen inbreuk op vrijheid van meningsuiting.

Paula van Maanen is door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in het gelijk gesteld. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst van Paula was een ongeoorloofde inbreuk op haar vrijheid van meningsuiting. Zij publiceerde in 2019 een kritisch boek onder de titel ‘Wanneer krijgen we weer les’ , over de invoering van gepersonaliseerd onderwijs op haar school. Na het verschijnen van het boek werd Paula eerst geschorst en vervolgens ontslagen.

In eerste instantie ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op basis van een ‘verstoorde arbeidsverhouding’. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vervolgens die beslissing bekrachtigd, maar Paula daarbij wel een billijke vergoeding toegekend. De Hoge Raad heeft die beslissing van het gerechtshof echter vernietigd. Een van de argumenten daarbij was dat  dat de ontbinding van de overeenkomst een inbreuk was op de vrijheid van meningsuiting.

De zaak werd vervolgens verwezen naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Volgens het hof was de ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ongeoorloofde inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van Paula.

“Het boek is weliswaar een kritische, maar geen beledigende beschouwing”, aldus het hof, “en er is niet gebleken van aperte onwaarheden”.

Verder oordeelde het hof dat er met het boek bovendien een algemeen belang gediend was. “Het bestuur van de school had meer moeite kunnen en moeten doen om te proberen de eventuele commotie over het boek onder collega’s weg te nemen, bijvoorbeeld door er gesprekken over te voeren in de organisatie”, eindigde het oordeel van het gerechtshof.

Bron: De Rechtspraak, ‘s-Hertogenbosch, 09-11-23.

Scholingsaanbod 2024

Op donderdag 8 februari 2024 organiseert het Platform Medezeggenschap MBO een scholingsdag in het Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. De cursussen van die dag:

  • Minder ervaren en beginnende OR-leden                                            
  • OR en ARBO
  • Breng je vaardigheden als ambtelijk secretaris naar een hoger niveau
  • Van standpunten naar (gezamenlijk) belang op basis van het Match Principe

Ook op donderdag 7 maart 2024 organiseert het Platform Medezeggenschap MBO een scholingsdag in het Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. Die dag komen aan bod:

  • Workshop ‘Bevoegdheden OR anders dan in de WOR geregeld’
  • Verdiepingscursus financiën
  • Cursus ‘Hoofdlijnen van de begroting’

Het programma van beide dagen ziet er als volgt uit: Inschrijven vanaf 9:30 uur; de verschillende scholingen starten om 10:00 uur. Om 13:00 uur is er gezamenlijke lunch waarbij u tot 14:00 uur ook de gelegenheid heeft om met andere ondernemingsraadsleden van gedachten te wisselen. Om 16:00 uur sluiten wij het programma af met een gezamenlijke borrel.

De kosten voor een scholingsdag inclusief lunch en afsluitende borrel bedragen € 205,- per deelnemer.

Tevens bieden wij u ook dit jaar de mogelijkheid om de driedaagse basiscursus financiën,  ‘Medezeggenschap en cijfers’ te volgen. Deze begint op donderdag 8 februari. De tweede cursusdag is donderdag 20 juni en de laatste op donderdag 19 september. Deze driedaagse financiële cursus kost € 615,- per deelnemer, uiteraard ook inclusief lunch en afsluitende borrel.

Voor alle cursussen en workshops bedraagt de groepsgrootte maximaal 16 deelnemers waardoor er voldoende ruimte en aandacht is voor uw inbreng en vragen. Bij minder dan 6 inschrijvingen kunnen wij de cursus helaas niet door laten gaan.

OR-leden van de aangesloten ondernemingsraden kunnen zich hier inschrijven. Inschrijven kan tot 15 december a.s.

CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 januari 2024 zijn organisaties -ook onderwijsinstellingen- met minimaal 100 werknemers verplicht om de CO2-uitstoot van reizen van personeel te registreren. Dit is afgesproken in het klimaatakkoord dat de overheid met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties heeft afgesproken om de uitstoot van de CO2 te verminderen. Omdat het gaat om de werkzame personen in de onderwijsinstelling is dit ook een punt van aandacht voor de ondernemingsraad. Bovendien is er sprake van een rapportageverplichting.

De rapportageverplichting houdt in dat de organisatie ieder jaar dient te rapporteren over het aantal gereisde kilometers door van hun werknemers, die in loondienst zijn. De geregistreerde gereisde kilometers moeten gesplitst worden naar soort vervoermiddel en type brandstof. Daarnaast moet ook opgeven worden om welke soort mobiliteit dit gaat. Deze gegevens moeten worden gerapporteerd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De onderstaande arbeidsrelaties – mits er geen loon wordt uitbetaald- tellen niet mee in de voorwaarden de rapportageverplichting:
uitzendkrachten ,
stagiaires ,
vrijwilligers ,
extern of ingehuurd personeel .

Accountantsverklaring naar de OR


Per 1 januari 2023 is in de Wet op de ondernemingsraden een nieuwe verplichting voor accountants opgenomen. Deze nieuwe verplichting voor accountants volgt uit een wijziging van artikel 31a van de WOR, waarin staat welke financiële gegevens de OR moet krijgen.


Zodra de accountant een negatieve verklaring opneemt in zijn controleverklaring over de continuïteit (de zogeheten continuïteitsparagraaf) van de onderneming, dan moet hij zijn controleverklaring ook naar de ondernemingsraad sturen (artikel 31a, lid 8 WOR).

Bron: Rendement 04-01-2023

Transparantie en flexibiliteit nodig voor kansrijk opleiden in het mbo

Maak mbo-opleidingen aantrekkelijker door betere voorlichting, maak switchen makkelijker en stimuleer praktisch opgeleiden om ook na hun opleiding verder te leren. Dat zijn enkele aanbevelingen uit het Advies Kansrijk Opleiden van de taskforce doelmatigheid van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), onder leiding van oud-minister Lodewijk Asscher.

Switchen in het mbo© Shutterstock

Volgens het advies kiezen te weinig studenten voor opleidingen in kraptesectoren, zoals de techniek en de zorg. Dit zou mede komen door oude beroepsbeelden over deze sectoren. Maar ook doordat niet alle aanstaande studenten de juiste informatie direct tot hun beschikking hebben, bijvoorbeeld over het startsalaris en andere arbeidsvoorwaarden.

Samenwerking en voorlichting

De taskforce wil als eerste met betere voorlichting meer geïnteresseerden overhalen om te kiezen voor een mbo-opleiding in deze krappe sectoren. Daarnaast is het van belang dat alle partijen in de mbo infrastructuur, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties, het onderwijsaanbod en beleid meer nadrukkelijk gaan richten op een leven lang ontwikkelen.

Bron: SER, 8-12-2022

Nieuwe thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding is per 1 janauari 2023 verhoogd en bedraagt € 2,15.

De gerichte vrijstelling in de WKR voor de thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2022 geïntroduceerd. Bij de introductie is vastgelegd dat dit bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de ‘tabelcorrectiefactor’. Daarmee wordt rekening gehouden met de inflatie. Met de tabelcorrectiefactor van 1,063, komt het vrijstellingsbedrag voor de thuiswerkvergoeding afgerond uit op € 2,15.

Rol OR, beleid bij seksuele intimidatie

Uit een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat in veel organisaties werkgevers en ondernemingsraden niet op de hoogte zijn over hoe ze seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag tegen kunnen gaan.
Seksuele intimidatie op de werkvloer is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en is dus in die zin een ‘arborisico’ en heeft de ondernemingsraad hier instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR) bij het opstellen van beleid tegen ongewenst gedrag.
Bovendien is het bevorderen van een veilige werkomgeving is één van de taken van de ondernemingsraad (artikel 28, lid 1 WOR). De ondernemingsraad kan zijn initiatiefrecht gebruiken, indien er nog geen beleid omtrent deze arborisco’s is, om hierover met de bestuurder in gesprek te gaan of om een concreet voorstel bij hem in te dienen (artikel 23 WOR).

Geraadpleegde bronnen: College van de Rechten van de Mens (25-10-22), Rendement (09-11-22)

Werkgever moet parttimers compenseren

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde onlangs dat een werkgever parttimers moet compenseren voor feestdagen die op hun vrije dag vallen. Anders maakt de werkgever zich schuldig aan een onderscheid op grond van arbeidsduur. Dat is een vorm van discriminatie en is dus verboden. Ook al kunnen werknemers geen rechten ontlenen aan uitspraken van het College, het biedt de OR wel een goed argument om bij de bestuurder aan te dringen op de invoering van zo’n compensatieregeling voor parttimers. Het is tenslotte de speciale taak van de OR om te waken tegen discriminatie en een gelijke behandeling te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR).

Bron: Rendement (08-11-22)

Paula van Manen krijgt ereplaats in Theo Thijssen Museum

Paula van Manen: dappere kritische leerkracht van nu

Theo Thijssen Museum voegt haar op vrijdag 11 november toe aan tentoonstelling ‘Lastpakken voor de klas’.

MBO-docent Paula van Manen krijgt een ereplaatsje in onze expositie Lastpakken voor de klas, over kritische leerkrachten die in aanvaring kwamen met hun ‘bovengestelden’.

Van Manen schreef een – ondanks haar begrip voor de mooie intenties – hilarisch-ontluisterend boek over de praktijk van het op haar Nijmeegse werkplek overhaast ingevoerde ‘gepersonaliseerd onderwijs’ – en werd  prompt ontslagen.

Alle druk trotserend, bestreed zij haar ontslag tot aan de Hoge Raad. Met succes, zo bleek op 7 oktober.

“Paula van Manen is een dappere krijger”, schreef columnist Aleid Truijens in de Volkskrant. En zo is het maar net!

Het aan haar gewijde nieuwe expositie-onderdeel wordt op vrijdag 11 november a.s., 16.00 uur onthuld door Paula van Manen zelf, in het Theo Thijssen Museum, Eerste Leliedwarsstraat 16 Amsterdam.

Bron: Persbericht TTM 04-11-2022 Foto: Bas Moll/TTM

Paula van Manen en de vrijheid van meningsuiting docenten

Onlangs heeft De Hoge Raad  het vonnis van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de kwestie-Paula van Manen vernietigd.

Centraal stond de vraag: “Kan een onderwijsinstelling een docent die een boek heeft geschreven pardoes ontslaan omdat de inhoud ervan de instelling niet bevalt?

De advocaten mr. Wouter Pors en mr. Evelyn Tjon-En-Fa bespreken dit in deze bijdrage. (bron: Bibliotheek van de Academie voor de Rechtspraak). Vooral de casus van Paula, besproken door Wouter Pors, spreekt boekdelen.