De workshops tweedaagse 2023

  1. Minder ervaren OR leden                                                                  Leander Boumans

In deze workshop In zullen we de belangrijkste aspecten van wet- en regelgeving bespreken. Ook het instemmings- en adviesrecht, de vakbonden en hun relatie met de OR, de cao en het professioneel statuut komen aan de orde. Het doel van deze workshop is om OR-leden voldoende allround kennis en vaardigheden te geven zodat ze effectief in de OR kunnen functioneren.

2. Diversiteit en inclusie                                                                         Indra Balwant Gir

Een interactieve verkenning rond het thema diversiteit en inclusie waarin de focus ligt op het onderzoeken en ontdekken wat de invloed van de OR is op dit thema en hoe deze in te zetten. Diversiteit, zo blijkt uit onderzoek, is een meerwaarde voor organisaties, maar in de praktijk vaak complex. Geconfronteerd worden met anders-zijn kan leiden tot reflexreacties, zoals vooroordelen, stereotypering of onbewuste uitsluiting. En dat kan in de weg kan staan van een goede samenwerking en het behalen van een optimaal bedrijfsresultaat. Om meerwaarde te halen uit diversiteit is blijvende aandacht nodig voor inclusie en een inclusieve werkcultuur. In de workshop zal ook aandacht worden besteed aan tools en het verkrijgen van inzicht om hiermee aan de slag te gaan.

3. Psychologische veiligheid en de OR                                               Katrien Hugenholtz                                    

Veiligheid en vertrouwen zijn brede, maar ook veelbetekenende woorden. Toch kan een OR hiermee wel concreet aan de slag. En dat is precies waar organisaties aan toe zijn. Na ‘Me too’ en ‘Voice of Holland’ is er veel gepraat … en er is nog steeds ongemak. Wat is de laatste stand van zaken? Welk houvast biedt de Arbowet? Op welke manier kan de OR zijn invloed doen gelden? Het komt allemaal aan de orde in deze workshop. Alvast een voorproefje lezen? https://mvmz.nl/psychologische-veiligheid/

4. OR en Formatiebeleidsplan                                                              Pieter Kas

Hoe ziet een formatiebeleidsplan eruit, hoe komt het tot stand (welke overwegingen spelen een rol, welke stakeholders hebben een rol) en hoe oefen je als OR-invloed uit op dat formatie beleidsplan en welke mogelijkheden heb je daarbij? In deze sessie zal ik met de deelnemers een antwoord vinden op deze vragen, waarbij wij op een interactieve wijze het thema formatiebeleidsplan behandelen. We wisselen ervaringen uit, geven en krijgen tips om invloed uit te oefenen. Ik maak daarbij gebruik van de stappen in het proces van Strategische Personeelsplanning, toegepast op de MBO-realiteit.              

5. OR en Advies-, Instemmings-, en Informatierecht             Peter Lelijveld

Peter Lelijveld neemt de OR- leden mee in het wel en wee van basisrechten van de OR. Het is natuurlijk in de eerste plaats voor beginnende OR- leden, maar het is ook goed voor de wat meer ervaren OR- leden om nogmaals duidelijk te krijgen wat de rechten en plichten zijn t.a.v. het advies-, instemmings- en informatierecht.

6. OR en werkverdeling in de teams                                                  Hans van Dinteren

In deze workshop laat Hans van Dinteren zien hoe de OR de werkverdeling daadwerkelijk op de kaart kan zetten en op welke wijze de OR eventueel de teams kan ondersteunen. Een goed werkverdelingsbeleid in de organisatie en met name in de teams kan een belangrijke  bijdrage leveren aan reductie van de werkdruk. Ook voor de bestuurder is het van belang dat de werkdruk aangepakt wordt. De sleutel daartoe ligt bij de teams, aan de basis van de organisatie.

7. Omgaan met spanning in het overleg                                        Jolanda Kirpensteijn

In deze interactieve workshop onderzoeken we de spanning in het overleg met behulp van een elastiek. Ontdek wat spanning doet… met jezelf en met de ander. Hoe zet je een grens? Hoe creëer je ruimte? Blijf je in contact? En als de ander dat niet doet hoe ga je daar mee om? Met plezier en diepgang ontdek je mogelijkheden om ook in moeilijke overlegsituaties bij jezelf te blijven.

Jolanda Kirpensteijn is expert soft skills op de thema’s leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, loopbaan en medezeggenschap. Ze laat zich inspireren door inheemse bronnen, theater en kunst.

8. De juiste keuze maken in morele dilemma’s                            Johannes Kooistra

Op het werk in het onderwijs doen zich voortdurend dilemma’s voor waarin u een keuze moet maken, ook keuzes die een beroep doen op uw morele oordeel. Een dilemma is in dit geval een situatie waarbij er in beginsel twee handelingen denkbaar zijn: je doet iets wel of je doet iets niet. Hoe te kiezen tussen handelingsperspectieven die beide voors en tegens kennen?

In deze workshop nemen – stap voor stap – een methode voor moreel beraad door. Zou u op het einde nog dezelfde keuze maken als aan het begin? U leert een methode die u kunt gebruiken om dilemma’s die zich op uw werk of in de klas voordoen, op een zorgvuldige manier te bespreken of om tot een moreel juiste keuze te komen.

9. Effectief aansluiten op je bestuurder (met Acteur)                Isaäk Mol

Er zijn bestuurders die vriendelijk doch (enigszins) dominant zijn, met wie je goed kunt overleggen en uiteindelijk toch vaak weinig gedaan krijgt. Er zijn bestuurders die vooral zakelijk reageren en je het gevoel geven dat je hele goede argumenten moet hebben om iets gedaan te krijgen. En er zijn hele menselijke bestuurders, met wie tot afspraken komen (en deze gerealiseerd zien) al een opgave op zich is.

De workshop leert je hoe je met deze drie basistypen bestuurders het best kunt overleggen. Acteur Jacques-Hein laat, in de rol van bestuurder, je heel subtiel merken wat werkt en wat niet. En wat bij het ene type bestuurder dé clou is, terwijl dat bij een ander type totaal niet aanslaat. We oefenen zelf, met de acteur, zodat je het niet alleen ziet, maar ook zelf kunt toepassen en ervaren.

10. De gouden driehoek OR/CvB/RvT                                                  Renate Vink

De OR, de bestuurder en toezichthouder zijn vanwege hun taak nauw aan elkaar verbonden. Als de partijen binnen deze “gouden driehoek” elkaar goed weten te vinden en alle betrokken zich bewust zijn van ieders rol en verantwoordelijkheid, deze respecteren en benutten, dan komt dit de besluitvorming ten goede. In deze workshop komt aan de orde hoe, en op grond van welke rechten en bevoegdheden de OR tot de beste resultaten kan komen.

11. De invloedrijke OR bij fusie en reorganisatie                              Harry Leutscher

Meedoen en waarmaken. Daar draait het om wanneer een OR van invloed wil zijn op beleidskeuzes rondom een fusie, het aangaan of intensiveren van een samenwerkingsverband of een reorganisatie. Meedoen is niet alleen een kwestie van juridische betrokkenheid, maar vooral ook vanzelf al eerste voorstellen doen bij een naderend adviestraject. Dan moet het CvB nl. reageren op de vroegtijdige inbreng van de OR. In plaats van geduldig afwachten tot de formele stukken komen, neemt de OR zelf het initiatief. Waarmaken betekent op basis van kennis en inzicht standpunten inbrengen en de inhoudelijke discussie aangaan met het CvB. Daarvoor is het van belang dat de OR een fusie of reorganisatie zowel conceptueel als praktisch benadert, waarbij strategie, structuur en cultuur met elkaar worden verbonden. Meedoen en waarmaken levert een OR op die zijn rol als volwaardige en invloedrijke gesprekspartner van het CvB met glans gestalte geeft.

12. De OR en strategisch personeelsbeleid                               Annemarie van Luik

Alles draait om mensen! Maar welke mensen, welke medewerkers zijn dat, welke competenties brengen ze mee en op welk niveau? Als dat duidelijk is, is het zaak om te zorgen dat het personeelsbestand passend is én blijft bij de doelen. Hoe werf je in de huidige arbeidsmarkt? Hoe zorg je dat medewerkers blijven? En ja, bij goed werkgeverschap hoort soms ook afscheid nemen. Een hele uitdaging! Tal van regelingen en documenten spelen op dit brede terrein van HR een rol. In deze workshop eyeopeners om invloed te hebben en concreet zaken te kunnen regelen voor collega’s!

13. Heeft uw OR toereikende faciliteiten                                          Els Unger

Ondernemingsraden hebben toereikende faciliteiten nodig om het OR-werk goed te kunnen doen. Dat betekent dat de OR voldoende tijd moet hebben tijdens arbeidsuren voor het OR-werk én moet kunnen beschikken over de noodzakelijke voorzieningen, zoals secretariële ondersteuning, technische hulpmiddelen en een scholingsbudget. Het is dus essentieel hier goede afspraken over te maken. In deze workshop wordt stilgestaan bij de theorie en de praktijk, met handige tips voor de eigen medezeggenschapssituatie. 

14. OR en Professionele ruimte                                                             Rob van Seters

Wat is er geregeld over professionele ruimte en hoe benutten we die? Veel docenten hebben geen idee van hun professionele ruimte (PR). Zij weten niet wat het is, wat het belang ervan is en wat daarover is geregeld. Waarom is PR belangrijk? N.a.v. een PP-Presentatie over de professionele ruimte van mbo-docenten bespreken we in deze workshop de achtergrond en het belang van PR.  Ook krijg je enige praktische informatie over PR. We wisselen informatie en ervaringen uit opdat anderen daar iets aan hebben. Kom je alleen maar “ophalen”, dan ben je natuurlijk ook welkom.

15. De OR als rattenvanger                                                                      Nanette Grippeling

Heeft uw bestuurder zulke mooie verhalen dat u uw eigen doel als ondernemingsraad bijna vergeet? Zo ja, wat is uw antwoord op deze spelletjes? Word ook een rattenvanger! Tijdens deze workshop leert u trucs en spelletjes herkennen en pareren. In een bijzonder interessante workshop wordt u meegenomen om u beter voor te bereiden op de dingen die er echt toe doen.

16. Financiën                                                                                                  Jan Waal

In deze workshop wordt ingegaan op de relatie tussen de elementaire kennis van de financiële positie van de eigen instelling en de relatie tot de kaderbrief. Het hebben van een eigen kaderbrief is voor de OR van groot belang omdat daarin de prioriteiten van de OR zijn vastgelegd. Het is een waardevol hulpmiddel bij de onderhandelingen over de hoofdlijnen van de begroting. Ook de verhoudingen tussen financiële positie, hoofdlijnen begroting, kengetallen en functiemix worden in deze workshop besproken.