Verslag van de Themadag Werkagenda MBO

Werkagenda MBO vereist alerte ondernemingsraad.

De drukbezochte themadag van Platform Medezeggenschap MBO donderdag 20 april was een duidelijk signaal van ondernemingsraden om hun kennis over de Werkagenda MBO 2024-2027 bij te spijkeren en zich te oriënteren op hun alertheid. De tijdsdruk van de invoering en de hoeveelheid geld (4,4 miljard) voor de komende vier jaar zal het nodige vergen van de ondernemingsraden. Ook de MBO Raad was, gezien de stevige delegatie bestaande uit José Bosma, Judy Boere en Heleen Beurskens, zich hiervan bewust.

José Bosma (MBO Raad) zette in haar presentatie ‘Werkagenda mbo en Regeling kwaliteitsafspraken’ met een stevige en informatieve context uiteen wat de Werkagenda MBO nu precies inhoudt en wat de relatie is met de al langer bestaande Regeling kwaliteitsafspraken die in 2022 afliep.  José: “De Werkagenda mbo kent drie prioriteiten, namelijk kansengelijkheid, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en kwaliteit, onderzoek en innovatie. Verder zijn de ambities uit het coalitieakkoord in de werkagenda vertaald naar 13 doelstellingen en concreet gemaakt in de op 14 maart 2023 gepubliceerde Regeling kwaliteitsafspraken”.  Naast deze inhoudelijke zaken wees José haar gehoor  op de rol belangrijke rol die de ondernemingsraden toebedeeld hebben gekregen in een extra instemmingsbevoegdheid buiten de WOR om.

De presentatie van  José Bosma kunt u hier downloaden.

Eventuele vragen kunt u ook mailen naar José Bosma: j.bosma@mboraad.nl

Beluister ook de podcast:

In deze podcast gaat José Bosma van de MBO Raad in op de relatie Werkagenda MBO en de Regeling Kwaliteitsafspraken. Ook komt aan de orde de 142 miljoen voor o.a. de salarismix en de ‘zure appel’ van de randstadgelden.

Daarna was het de beurt aan Indira von Oven (CKMBO). Indira lichtte in haar presentatie de rol van het CKMBO toe en gaf uitleg over hoe de toetsing van de in te leveren kwaliteitsagenda’s, de plannen n.a.v. de Werkagenda mbo, in zijn werk gaat. Met name de beoordeling die gedaan wordt aan de hand van 51 indicatoren die ook voor ondernemingsraden van belang zijn om in te kunnen stemmen met de plannen.

De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De commissie heeft als taak de minister te adviseren over de kwaliteitsagenda’s 2019-2022, waarvoor de mbo-scholen in 2023 de eindrapportages indienen. Ook adviseert de commissie de minister over de kwaliteitsagenda 2024-2027 van de mbo-scholen. De commissie bestaat uit zeven leden, afkomstig uit diverse sectoren van de samenleving. Voorzitter is Michiel Scheffer (bron: ckmbo.nl).

Volgens Indira is er sprake van een verandering in het beoordelingsproces: “De beoordeling van de kwaliteitsagenda’s wordt nu vooraf gedaan in plaats van achteraf. Dat is een andere mindset: in plaats van controleren ligt de focus nu meer op regeren (vooruitkijken). En dat betekent dat je als ondernemingsraad nu veel meer invloed hebt op de kwaliteitsagenda dan voorheen”.  Uit de zaal kwamen de nodige vragen over wat een ondernemingsraad nu wel en niet mag.  Op de vraag: “Stel dat de ondernemingsraad niet instemt met één indicator, keurt het CKMBO de ingediende kwaliteitsagenda dan af?” antwoordde Indira: “Dat is wel een hypothetische situatie en iets waar we niet aan gedacht hebben. Ik moet hierop het antwoord schuldig blijven. Maar ik neem het zeker mee”.

De presentatie van Indira von Oven kunt u hier downloaden.

Eventuele vragen kunt u ook mailen naar: contact@ckmbo.nl

De verdiepende themaronden in het middagdeel werden verzorgd door Roelf van der Ploeg (AOb) en Hans van Dinteren (Van Dinteren Consultancy). Hans wees de aanwezigen op de bevoegdheden en de bijzonderheden bij de rechten van de ondernemingsraad en hoe medewerkers bij de besluitvorming te betrekken. Interessant is volgens Hans ook de vraag wat er gebeurt na de instemming op de kwaliteitsagenda: ”Zodra het plan wordt ingediend bij en goedgekeurd is door OCW, moet het ook worden verantwoord in het (sociaal) jaarverslag en is het ‘onderwerp’ in het jaarlijks gesprek van het bevoegd gezag met de vakbonden”.

De presentatie van Hans van Dinteren kunt u hier downloaden.

Eventuele vragen kunt u ook mailen naar Hans van Dinteren: hans.van.dinteren@chello.nl

Voor Roelf van der Ploeg waren de rechtspositionele gevolgen van de werkagenda kernpunt in zijn betoog. Roelf: “Er is door de minister 142 miljoen uitgetrokken voor een beter carrièreperspectief. En dat is bedoeld voor voldoende instroom van nieuw onderwijspersoneel, de doorstroom en behoud van zittend onderwijspersoneel en het verlagen van de werkdruk. In de kwaliteitsplannen moeten de scholen aangeven op basis van welke kwaliteitscriteria er doorgroei naar een hogere salarisschaal mogelijk is met daarbij specifiek aandacht voor doorgroeimogelijkheden in de klas.  En hou als ondernemingsraad ook voor ogen, dat de kwaliteitsplannen pas bij het ministerie worden ingediend nadat de ondernemingsraad ermee heeft ingestemd”.

De presentatie van Roelf van der Ploeg kunt u hier downloaden.

Eventuele vragen kunt u ook mailen naar Roelf van der Ploeg: Rvdploeg@aob.nl

De themadag Werkagenda MBO 2024 – 2027 was donderdag 20 april bij ROC Midden Nederland in Utrecht.

Bekijk ook: